top of page

Servicevilkår

1.    Dit forhold til Curriculy

1.1 Din brug af Curriculy websiden og appen, herunder alle funktionerne på, fra eller igennem websiden eller appen (samlet benævnt ”Tjenesten”), er underlagt vilkårene i en juridisk aftale mellem dig og Curriculy. Curriculy er selskabet Curriculy ApS, som har hovedsæde på adressen Christian Langes Plads 9, 1. TV, 2450 København SV.
 

1.2 Den juridiske aftale, som du indgår med Curriculy, består af (A) de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument, (B) Curriculys Privatlivspolitik (link) samt Curriculys Retningslinjer for fællesskabet (link) (samlet benævnt ”Vilkårene”).
 

1.3 Vilkårene udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Curriculy i relation til din brug af Tjenesten. Det er derfor vigtigt, at du læser Vilkårene grundigt igennem.
 

1.4 Vilkårene gælder for alle brugere af Tjenesten, herunder podcastere og brugere, som også bidrager med Indhold til Tjenesten. Indhold omfatter det, der oplæses på podcasts samt den tekst, som du kan få adgang til gennem Tjenesten, eller som du kan bidrage til Tjenesten.

 

2.    Accept af Vilkårene

2.1 Hvis du vil bruge Tjenesten, skal du først acceptere Vilkårene. Du må ikke bruge Tjenesten, hvis du ikke accepterer Vilkårene.
 

2.2 Du må ikke bruge Tjenesten og må ikke acceptere Vilkårene, hvis (a) du ikke er gammel nok (ikke myndig) til at indgå en bindende kontrakt med Curriculy, eller (b) du enten er udelukket fra eller på anden måde juridisk er forbudt adgang til at modtage eller bruge Tjenesten i henhold til de gældende love i det land, hvor du er bosiddende, eller hvorfra du har adgang til Tjenesten, eller hvorfra bruger Tjenesten.
 

2.3 Du bør printe eller gemme en lokal kopi af Vilkårene til dit arkiv.

 

3.    Ændringer af Vilkårene

3.1 Curriculy forbeholder sig retten til at ændre Vilkårene fra tid til anden, for eksempel for at håndtere lovændringer, ændringer pålagt af myndighederne eller funktionalitetsændringer, der tilbydes via Tjenesten. Du skal derfor jævnligt gennemgå Vilkårene for at holde øje med sådanne ændringer. De ændrede versioner af Vilkårene ("Ændrede Vilkår") vil blive lagt ud på appen i form af link til websiden eller blive gjort tilgængelige gennem Tjenesten (for så vidt angår enhver ændring af yderligere vilkår). Hvis du ikke kan acceptere de Ændrede Vilkår, skal du stoppe med at bruge Tjenesten. Fortsat brug af Tjenesten efter datoen, hvor de Ændrede Vilkår lægges ud, udgør din accept af de Ændrede Vilkår.

 

4.    Curriculy konti

4.1 Hvis du vil have adgang til visse funktioner på websiden eller appen i Tjenesten, skal du oprette en Curriculy konto. Når du opretter din konto, skal dine oplysninger være så præcise og fuldstændige som muligt. Det er vigtigt, at du opbevarer dit password til din Curriculy konto sikkert og fortroligt.
 

4.2 Du skal omgående meddele til Curriculy, hvis du bliver opmærksom på sikkerhedsbrud eller uautoriseret brug af din Curriculy konto.
 

4.3 Du accepterer, at du er eneansvarlig (overfor Curriculy og andre) for alle aktiviteter, der foregår på din Curriculy konto.

 

5.    Generelle begrænsninger vedrørende brug

5.1 Curriculy giver dig hermed tilladelse til at få adgang til og at bruge Tjenesten i henhold til de følgende udtrykkelige betingelser, og du accepterer, at hvis du ikke opfylder disse betingelser, vil det udgøre misligholdelse af Vilkårene fra din side, medmindre du har en ufravigelig ret hertil under lovgivningen:

 

A. Du accepterer at ikke distribuere nogen dele af websiden, appen eller Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til Indhold, via medier uden Curriculys forudgående skriftlige tilladelse, medmindre Curriculy stiller midler til rådighed for en sådan distribution gennem funktioner, der tilbydes via Tjenesten;

B. Du accepterer at ikke ændre eller modificere nogen dele af websiden, appen eller Tjenesten;

C. Du accepterer at ikke søge adgang til Indhold via anden teknologi eller andre metoder end de funktioner der er på selve Websiden og Appen;

D. Du accepterer at ikke ville (eller forsøge at) omgå, frakoble eller på anden måde afbryde sikkerhedsfunktioner i Tjenesten eller funktioner, der (i) forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af Indhold eller (ii) skal håndhæve begrænsninger for brug af Tjenesten eller indholdet, som er tilgængeligt via Tjenesten;

E. Du accepterer at ikke bruge Tjenesten til følgende erhvervsmæssige anvendelser, medmindre du har indhentet Curriculys forudgående tilladelse:
 

i.Salg af adgang til Tjenesten

ii.Salg af reklamer, sponsorater eller salgsfremmende tiltag på eller via Tjenesten, eller Indhold

iii.Salg af reklamer, sponsorater eller salgsfremmende tiltag på enhver blogsside eller webside, hvorpå der er reklamer med Indhold, der udbydes via Tjenesten.
 

F. Du accepterer at ikke bruge eller lancere automatiske systemer (herunder uden begrænsning robotter, computerprogrammer kaldet en ”spider” eller offline readere), der søger adgang til Tjenesten på en måde, der sender flere forespørgsler til Curriculy serverne i et givet tidsrum, end et menneske rimeligvis kan afsende i samme tidsrum ved at bruge en offentlig tilgængelig, standard (dvs. ikke modificeret) webbrowser;

G. Du accepterer at ikke indhente eller indsamle personlige oplysninger for brugere af websiden, appen eller Tjenesten (og accepterer, at dette inkluderer Curriculy kontonavne);

H. Du accepterer at ikke bruge websiden, appen eller Tjenesten (herunder kommentarer og podcasts) til uopfordrede erhvervsmæssige henvendelser under udøvelsen af erhverv eller i forbindelse med erhvervsvirksomhed;

I. Du accepterer at ikke rette erhvervsmæssig henvendelse til brugere af websiden eller appen for så vidt angår deres Indhold; og

J. Du accepterer at ikke søge adgang til Indhold med andre formål end til din personlige, ikke-erhvervsmæssige brug, og kun med det formål, der er hensigten bag og tilladt via Tjenestens normale funktionalitet.

K. Du må ikke kopiere, gengive, distribuere, transmittere, udsende, vise, sælge, licensere, eller på anden måde udnytte Indholdet til andre formål uden at have indhentet skriftligt samtykke fra Curriculy eller de respektive licensgivere til Indholdet.
 

5.2 Du accepterer at ville overholde alle andre bestemmelser i Vilkårene samt i Curriculys Retningslinjer for fællesskabet til enhver tid, når du bruger Tjenesten.
 

5.3 Curriculy fornyr sig hele tiden for at kunne tilbyde brugerne den bedst mulige oplevelse. Du anerkender og accepterer, at den Tjeneste, som Curriculy udbyder, kan ændre form og karakter fra tid til anden, uden at du modtager forudgående varsel herom.
 

5.4 Som led i denne forsatte fornyelse anerkender og accepterer du, at Curriculy efter eget skøn kan ophøre med (permanent eller midlertidigt) at udbyde Tjenesten (eller funktioner i Tjenesten) til dig eller til brugere generelt, uden at du modtager forudgående varsel herom. Du kan stoppe din brug af Tjenesten til enhver tid. Det er ikke nødvendigt, at du specifikt informerer Curriculy, når du ikke længere bruger Tjenesten.
 

5.6 Du accepterer, at du er eneansvarlig for (og at Curriculy ikke er ansvarlig overfor dig eller tredjemand) misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til Vilkårene samt for de konsekvenser (herunder tab og skader, som Curriculy måtte lide), som en sådan misligholdelse måtte medføre.

 

6.    Ophavsretspolitik

6.1 Curriculy har en klar ophavsretspolitik for så vidt angår Indhold, der påstås at krænke tredjemands ophavsret. Du kan finde nærmere oplysninger om vores politik her (link til ”Curriculys Retningslinjer for fællesskabet” à ”Ophavsret”).
 

6.2 Som led i Curriculys ophavsretspolitik vil Curriculy stoppe brugeradgangen til Tjenesten, hvis en podcaster eller bruger er blevet fastslået som krænker. Podcasteren eller brugeren påtager sig derfor det fulde juridiske ansvar, såfremt Podcastene, som er frembragt af Podcasteren, overtræder Ophavsretsloven eller andre love.

7.    Politik vedrørende fortrolige oplysninger

7.1 Curriculy har en klar politik vedrørende fortrolige oplysninger for så vidt angår Indhold, der påstås at stamme fra fortrolige oplysninger. Du kan finde nærmere oplysninger om vores politik her (link til "Curriculys Retningslinjer for fællesskabet" á "Fortrolige oplysninger").

7.2 Som led i Curriculys politik vedrørende fortrolige oplysninger vil Curriculy stoppe brugeradgangen til Tjenesten, fjerne podcasts samt anmelde brugeren til politiet, hvis en bruger er blevet fastslået som en person, der har videregivet, udnyttet eller podcastet om fortrolige oplysninger, som brugeren har fået kendskab til i sit virke eller tidligere virke i offentlig tjeneste eller hverv.

 

8.    Indhold

8.1 Som Curriculy kontohaver kan du indgive indhold. Du accepterer, at hvad enten Indholdet bliver offentliggjort eller ej, kan Curriculy ikke garantere fortrolighed for så vidt angår Indholdet.
 

8.2 Du beholder din ejendomsret til dit Indhold, men du skal give begrænset licens til Curriculy. Denne ret er beskrevet i afsnit 9 i nærværende Vilkår (Rettigheder, som du skal give licens til).
 

8.3 Du forstår og accepterer, at du er eneansvarlig for dit eget Indhold og konsekvenserne af at lægge det på internettet eller offentliggørelse heraf. Curriculy støtter ikke Indhold eller meninger, anbefalinger eller rådgivning indeholdt heri, og Curriculy fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med Indholdet.
 

8.4 Du tilkendegiver og indestår for, at du har (og under din brug af Tjenesten vil fortsætte med at have) alle nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser, som er påkrævet for, at Curriculy kan bruge dit Indhold med det formål at udbyde Tjenesten fra Curriculys side, og på anden måde bruge dit Indhold på den måde, der er forudsat af Tjenesten og nærværende Vilkår.
 

8.5 Du accepterer, at din opførsel på sitet skal overholde (og du accepterer, at dit Indhold indholdsmæssigt skal overholde) Curriculys Retningslinjer for fællesskabet, som du kan finde på (link), hvor det opdateres fra tid til anden.
 

8.6 Du accepterer, at du ikke må uploade eller lægge Indhold på internettet, som indeholder materiale, der er ulovligt for dig at være i besiddelse af i det land, hvor du er bosiddende, eller som ville være ulovligt for Curriculy at bruge eller være i besiddelse af i forbindelse med udbud af Tjenesten.
 

8.7 Du accepterer, at Indholdet, som du indgiver til Tjenesten, ikke må indeholde tredjemands materiale beskyttet af ophavsret, eller materiale, der er underlagt tredjemands ejendomsret (herunder rettigheder vedrørende privatliv eller offentliggørelse), medmindre du har en formel licens eller tilladelse fra den retmæssige ejer, eller på anden måde lovligt er berettiget til at lægge det pågældende materiale på internettet og til at opgive Curriculy den licens, der omtales i afsnit 9.1 nedenfor.
 

8.8 Hvis Curriculy bliver opmærksom på en potentiel overtrædelse af nærværende Vilkår, forbeholder Curriculy sig retten (men er ikke forpligtet) til at beslutte, om Indholdet overholder de indholdskrav, der er angivet i nærværende Vilkår, og Curriculy må efter eget skøn til enhver tid fjerne det pågældende Indhold og/eller stoppe en brugers adgang til at lægge Indhold på internettet, som er i strid med nærværende Vilkår, uden at der gives forudgående varsel herom.
 

8.9 Endvidere forstår og anerkender du, at du ved at bruge Tjenesten kan blive udsat for Indhold, der faktuelt er unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller som på anden måde virker anstødeligt på dig. Du accepterer at fraskrive dig, og fraskriver dig hermed alle juridiske og forbudsrettigheder eller retsmidler, som du har eller måtte have i forhold til Curriculy i forbindelse med det pågældende indhold.

 

9.    Rettigheder, som du skal give licens til

9.1 Når du har lavet podcasts til Curriculy eller dine podcasts er lagt op på Curriculy, giver du:
 

A. Curriculy en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig licens til at fjerne dit indhold, såfremt det ikke opfylder vores retningslinjer;
 

9.2 Den licens, du har givet ovenfor til Indholdet, ophører, når du fjerner eller sletter dit Indhold fra websiden eller appen. De ovennævnte licenser, som du har givet til tekstmæssige kommentarer, som du har indgivet som Indhold, ophører ikke og er uigenkaldelige, men er derudover forbeholdt din ejendomsret, som du bevarer som anført i afsnit 8.2 ovenfor.

 

10.    Curriculy indhold på Websiden og Appen

10.1 Med undtagelse af det Indhold, som du har indgivet til Tjenesten, er alt andet Indhold på Tjenesten enten ejet eller licenseret til Curriculy og er underlagt Curriculys eller Curriculys licensgiveres ophavsret, varemærkerettigheder og andre immaterialrettigheder. Ethvert tredjemands vare- eller servicemærke, der findes i Indholdet, som ikke er uploadet eller lagt på internettet af dig, er vare- eller servicemærker, der tilhører deres respektive ejere. Det pågældende Indhold må ikke downloades, kopieres, gengives, distribueres, transmitteres, udsendes, vises, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til andre formål overhovedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra henholdsvis Curriculy eller Curriculys licensgivere, medmindre du har en ufravigelig ret hertil under lovgivningen. Curriculy og Curriculys licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til deres Indhold.

 

11. Links fra Curriculy

11.1 Tjenesten kan indeholde hyperlinks til andre websider, der ikke ejes eller kontrolleres af Curriculy. Curriculy har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet af tredjemands websider, privatlivspolitikker eller fremgangsmåder.
 

11.2 Du anerkender og accepterer, at Curriculy ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne sites og ressourcer, og Curriculy støtter ikke reklamer, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt via sådanne websider eller ressourcer.
 

11.3 Du anerkender og accepterer, at Curriculy ikke hæfter for tab eller skader, som du kan pådrage dig som følge af tilgængeligheden af de pågældende eksterne sider eller ressourcer, eller som resultat af den tillid du måtte have til fuldstændigheden, nøjagtigheden eller tilstedeværelsen af reklamer, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt via sådanne websider eller ressourcer.
 

11.4 Curriculy opfordrer dig til at være opmærksom på, når du forlader Tjenesten, og til at læse vilkår og betingelser samt de pågældende websiders privatlivspolitik, når du besøger siderne.

 

12. Ophør af dit forhold til Curriculy

12.1 Nærværende Vilkår vil fortsat gælde, indtil de bringes til ophør af dig eller Curriculy som anført nedenfor.
 

12.2 Hvis du vil opsige din juridiske aftale med Curriculy, kan du gøre det ved (a) at give Curriculy meddelelse herom til enhver tid og (b) ved at lukke din Curriculy konto. Din meddelelse skal sendes skriftligt på mail til info@curriculy.com.
 

12.3 Curriculy kan til enhver tid opsige sin juridiske aftale med dig, hvis:
 

A. Du har overtrådt en af bestemmelserne i nærværende Vilkår (eller har handlet på en sådan måde, der tydeligt viser, at du ikke agter eller er ude stand til at overholde bestemmelserne i nærværende Vilkår); eller

B. Det er pålagt Curriculy i henhold til gældende lov (eksempelvis i tilfælde hvor udbud af Tjenesten til dig er eller bliver ulovlig); eller
 

12.4 Curriculy kan opsige sin juridiske aftale med dig, hvis:
 

A. Curriculy overgår til ikke længere at udbyde Tjenesten til brugere i det land, hvor du er bosiddende, eller hvorfra du bruger Tjenesten; eller

B. Udbud af Tjenesten til dig fra Curriculys side efter Curriculys skøn ikke længere er rentabel og i tilfælde af enten A eller B i afsnit 12.4 skal der så vidt muligt gives rimeligt varsel om ophøret.
 

12.5 Når nærværende Vilkår bringes til ophør, vil alle juridiske rettigheder, forpligtelser og hæftelser, som du og Curriculy har draget fordel af, været underlagt (eller som er opstået i løbet af den tid, hvor Vilkårene har været gældende), eller som det er anført skal fortsætte på ubestemt tid, forblive upåvirkede af ophøret, og bestemmelserne i afsnit 15.6 skal fortsat gælde for sådanne rettigheder, forpligtelser og hæftelser uden ophør.

 

13. Begrænsede Garantier

13.1 Nærværende Vilkår påvirker ikke dine lovregulerede rettigheder, som du altid er berettiget til som forbruger, og som du ikke kontraktmæssigt kan acceptere at ændre eller fraskrive dig.
 

13.2 Tjenesten udbydes ”således som den nu er og forefindes”, og Curriculy giver dig ingen indeståelser eller garantierklæringer i henhold hertil.
 

13.3 Der gøres i særdeleshed opmærksom på, at Curriculy ikke indestår eller garanterer overfor dig, at:
 

A. Din brug af Tjenesten vil opfylde dine krav;

B. Din brug af Tjenesten vil foregå uden afbrydelser, være rettidig, sikker eller fejlfri;

C. Oplysninger, du indhenter via din brug af Tjenesten, vil være nøjagtige og pålidelige, og

D. Fejl i driften eller funktionaliteten af software, der udbydes til dig som en del af Tjenesten, vil blive rettet.
 

13.4 Der gælder ingen andre betingelser, garantier eller andre vilkår (herunder alle underforståede vilkår vedrørende tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet eller overensstemmelse med beskrivelsen) for Tjenesten, undtaget i den grad, at de udtrykkeligt er angivet i Vilkårene.

 

14. Ansvarsbegrænsning

14.1 Der er ikke anført noget i Vilkårene, der udelukker eller begrænser Curriculys ansvar for tab, som ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.
 

14.2 Med forbehold for den generelle bestemmelse i afsnit 14.1 ovenfor er Curriculy ikke ansvarlig overfor dig for:
 

A. Indirekte tab eller følgeskader, som du måtte lide. Herunder omfattet; (i) ethvert tab af fortjeneste (hvad enten det er lidt direkte eller indirekte); (ii) ethvert tab af goodwill eller forretningsomdømme; (iii) ethvert tab af muligheder; og (iv) ethvert tab af data, som du måtte lide;

B. Ethvert tab eller enhver skade, som du pådrager dig som følge af:

i.Ændringer, som Curriculy foretager i Tjenesten, eller for ethvert permanent eller midlertidigt ophør i udbud af Tjenesten (eller funktioner i Tjenesten);

ii.Sletning af, ødelæggelse af eller undladelse af at gemme Indhold eller andre kommunikationsdata, der opretholdes eller transmitteres via eller gennem din brug af Tjenesten;

iii.At du undlader at give Curriculy nøjagtige kontooplysninger;

iv.At du undlader at holde dit password eller Curriculy kontooplysninger sikre og fortrolige.
 

14.3 Begrænsningerne fra Curriculys side af ansvar overfor dig i afsnit 14.2 ovenfor er gældende, hvad enten Curriculy er blevet gjort opmærksom på eller skulle have været klar over, at der var mulighed for, at et sådant tab ville opstå eller ej.

 

15. Generelle juridiske vilkår

15.1 Vilkårene udgør den juridiske aftale mellem dig og Curriculy i sin helhed og gælder for din brug af Tjenesten, idet den helt erstatter tidligere aftaler mellem dig og Curriculy i relation til Tjenesten. Alle andre servicevilkår og dets dattersleskaber til enhver tid måtte have, er udtrykkeligt udelukket fra Vilkårene.
 

15.2 Du accepterer, at Curriculy kan udsende meddelelser til dig, herunder meddelelser vedrørende ændringer i Vilkårene, via e-mail, almindelig post, eller meddelelser via Tjenesten.
 

15.3 Du accepterer, at hvis Curriculy ikke udøver eller håndhæver sine juridiske rettigheder eller retsmidler, som er omfattet af Vilkårene (eller som Curriculy kan benytte i henhold til gældende lov), indebærer det ikke, at det er formelt frafald af Curriculys rettigheder, og disse rettigheder eller retsmidler er stadig til rådighed for Curriculy.
 

15.4 Hvis en domstol, der har kompetence til at træffe afgørelse herom, træffer afgørelse om, at en af bestemmelserne i nærværende Vilkår er ugyldig, vil den pågældende bestemmelse blive fjernet fra Vilkårene, uden at dette skal påvirke resten af Vilkårene. De resterende bestemmelser i Vilkårene vil fortsat være gyldige og kunne håndhæves.
 

15.5 Du anerkender og accepterer, at alle medlemmer af den koncern, som Curriculy er en del af, vil være adkomstberettiget som tredjepart i relation til Vilkårene, og at de pågældende selskaber vil være berettiget til direkte at håndhæve og vil kunne påberåbe sig enhver bestemmelse i vilkårene, som bibringer dem en berettigelse (eller rettigheder til deres fordel). Herudover er der ingen andre personer eller selskaber, der vil være adkomstberettiget som tredjepart i relation til Vilkårene.
 

15.6 Vilkårene og dit forhold til Curriculy i relation til Vilkårene er underlagt dansk lovgivning. Du og Curriculy accepterer at være underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion for så vidt angår afgørelse af juridiske spørgsmål, der måtte opstå som følge af Vilkårene. Uanset dette forhold accepterer du, at Curriculy stadig er berettiget til at søge nedlæggelse af forbud (eller benytte sig af andre lignende typer af akutte retsmidler) i alle jurisdiktioner.

Ændringer til denne politik:

- Den 27. juni 2018

- Den 18. april 2019

- Den 23. august 2021

- Den 18. august 2022

bottom of page